Home > Den analyserende artikel

Print Friendly, PDF & Email

Den analyserende artikel

Intro

Undervisningsministeriet skriver i vejledende prøvesæt 1:

Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.

Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.

Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Opgaveformulering

En opgaveformulering til den analyserende artikel kan fx se således ud:

Titel: Børn og forældre i kunst og litteratur

Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan forholdet mellem børn og forældre kan fremstilles i kunst og litteratur.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Latter (tekst 1a) af Naja Marie Aidt og på baggrund heraf perspektivere til European Eksperimental Painting (tekst 1b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

at analysere og fortolke relationen mellem personerne i Latter (tekst 1a) og deres indbyrdes dialoger, herunder hvordan latteren bruges som kommunikationsmiddel
at inddrage Kviums European Eksperimental Painting (tekst 1b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Her kan du se en video med yderligere information om det at skrive en analyserende artikel: link