Home > Den analyserende artikel > 11. Den politiske tale

Print Friendly, PDF & Email

11. Den politiske tale

Hvad træner du?

I denne øvelse træner du at analysere sprog og retorik i en tale, som du skal formidle i en analyserende artikel.

Hvordan gør du?

Forarbejde
Læs talen af Ulla Dahlerup her og svar på spørgsmålene nedenfor:

 • Hvilken talegenre hører Ulla Dahlerups tale under? Politisk, informativ eller lejlighedstale?
 • Beskriv kommunikationssituationen ud fra Ciceros pentagram se øvelse 3
 • Karakteriser talens indledning. Hvorfor indleder hun den, som hun gør?
 • Hvilke retoriske virkemidler benytter Ulla Dahlerup i talen? Giv eksempler og kommenter, hvilken virkning appelformerne har. Undersøg også gentagelser, tretrinsraket (trikolon), bogstavrim, billedsprog, brug af modsætninger og konkrete eksempler
 • Undersøg sproget i talen, herunder ordvalg og sætningsopbygning (paratakse/hypotakse). Giv eksempler, og vurder afsenders valg af sprog i forhold til kommunikationssituationen
 • Argumentation: Hvad er talens hovedpåstand(e) og belæg? – overvej i forlængelse heraf, hvad talens hovedbudskab er. Hvad er det Ulla Dahlerup vil, og hvordan kommer det frem? Hvordan understøtter brugen af retoriske og sproglige virkemidler talens budskab?
 • Vurdering og konklusion: Er talen vellykket i forhold til kommunikationssituationen? Begrund.

Skriveopgave

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger den politiske tale som genre. 
I din artikel skal du analysere og fortolke uddraget fra Ulla Dahlerups tale på Dansk Folkepartis landsmøde, 2003

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

– at analysere og fortolke kommunikationssituation og argumentation i Ulla Dahlerups tale, herunder sproglige og retoriske virkemidler.

– at vurdere, hvordan argumenter og virkemidler fungerer i forhold til genre og kommunikationssituation

– at perspektivere din analyse og fortolkning til en eller flere andre taler

– at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Du skal skrive en analyserende artikel, hvor du bruger din undersøgelse og analyse af talen. Opgaveformuleringen ser du i boksen ovenfor, men det er en god idé at dele opgaven op i flere etaper fx ved at følge nedenstående vejledning. Hvis du har brug for det, kan du anvende hjælpesætningerne nederst i opgaven.

 1. Skriv en indledning, der fanger læseren og vinkler emnet. Dvs. at din indledning skal handle om den politiske tale som genre
 2. Skriv dernæst et afsnit, hvor du kort præsenterer teksten og analyserer kommunikationssituationen
 3. Skriv en overgang, der forbinder til næste afsnit
 4. Skriv nu artiklens hovedafsnit, hvor du formidler din analyse af teksten

  – Husk konkrete tekstnedslag/eksempler, som underbygger dine pointer
  – Husk at kommentere eller fortolke dine citater
  – Husk at have fokus på emnet i løbet af din analyse, sådan at din analyse viser, hvad der er typisk for genren ’den politiske tale’
  – Det er en god idé at dele hovedafsnittet op i flere afsnit med mellemrubrikker

 1. Du skal afrunde analysen med din vurdering af, om talen er vellykket i forhold til kommunikationssituationen
 2. Skriv en overgang, der forbinder til næste afsnit
 3. Skriv et afsnit, hvor du perspektiverer emnet ved at inddrage andre taler. Husk, at en perspektivering skal udvide og bidrage til læserens forståelse af emnet
 4. Skriv en nuanceret afslutning – dvs. at du skal ’zoome ud’ og afrunde i forhold til det overordnede emne. Det er en god idé at koble afslutningens pointer til indledningen

Hjælpesætninger

 • Inden for retorikken opererer man med tre forskellige talegenrer. En af dem er den politiske tale…
 • Politikeren Ulla Dahlerup afholdte på Dansk Folkepartis landsmøde i september 2003 en tale til sine partifæller i anledningen af, at hun var blevet valgt som kandidat til Europa-Parlamentet. I talen anvender Ulla Dahlerup forskellige retoriske og sproglige virkemidler.
 • Kommunikationssituationen er kendetegnet ved…
 • Hvis man skal karakterisere brugen af appelformer i talen, så må man sige, at…
 • Dahlerup anvender også andre virkemidler i talen…
 • Effekten af virkemidlerne er, at…
 • Alt i alt bærer Dahlerups tale præg af…, fordi…
 • Hvis man sammenligner den politiske tale med en anden talegenre, bliver det tydeligt at…
 • En nærmere undersøgelse af en tale som Ulla Dahlerups viser med al tydelighed, hvor vigtigt det er at have indsigt i retorikkens magt…

Hvad har du lært?

Byt artikel med en makker og giv hinanden tre konstruktive forslag til forbedringer – fx er der sammenhæng og rød tråd i opgaven? Er der overgange mellem afsnittene? Er der sammenhæng mellem indledning og afslutning?