Home > Ordinær prøve

Print Friendly, PDF & Email

Ordinær prøve

Selve eksamen

Den skriftlige eksamen i dansk på HF varer 6 timer. Eksamen er delt i to. Første halvdel varer 1½ time og foregår i grupper. Anden halvdel varer 4½ time og foregår individuelt.

Der stilles tre forskellige opgaver:
1) Det analyserende oplæg
2) Den introducerende artikel
3) Den argumenterende artikel

Du skal vælge én af disse opgaver. Fælles for alle opgaver er, at de fra forskellige vinkler belyser stilehæftets overordnede emne. Det kunne for eksempel være eventyr eller sproglig fornyelse.

Gruppeforberedelse

Første halvdel af eksamen foregår i grupper. Gruppeforberedelsen skal opfattes som et ressourcerum, hvor I kan videndele og hjælpe hinanden med at få det bedste ud af teksterne.

Ved eksamens start får grupperne udleveret hæfte 1, som består af tre tekster og et billede. Samlet kaldes dette materiale ”fællestekster”. Hæfte 1 indeholder udover fællesteksterne en beskrivelse af emnet for skriftlig eksamen samt tre forskellige opgaveformuleringer. I hæfte 1 får du også en oversigt over teksterne i hæfte 2. Teksterne i hæfte 2 kaldes ”særtekster”. Hæfte 1 medbringes altid til anden del af prøven.

Ved gruppeforberedelsen skal I læse fællesteksterne og i fællesskab finde ud af, hvordan de hver især belyser hæftes tema. Fællesteksterne har forskellige funktioner.

Fællesteksternes funktion

Meningen med fællesteksterne er, at de skal inddrages i den skriftlige besvarelse, og du skal bruge dem til at belyse opgavens problemstilling. Det kan f.eks. være forholdet mellem fantasi og virkelighed i forskellige former for eventyr, som var temaet i 2006.

Samtidig er fællesteksterne en hjælp til dig, fordi de demonstrerer forskellige vinkler og funktioner, som du kan lade dig inspirere af, når du skal i gang med dit individuelle analysearbejde i anden del af prøven.

Herunder følger en oversigt over fællesteksternes funktioner:

  • faglig tekst
  • øvelses-tekst
  • perspektiv-tekst
  • billedlig belysning af hæftets tema

 

1) Én tekst i hæftet er en faglig tekst. Den præsenterer typisk, hvad stilehæftets emne er, og kan bruges som værktøj.

Eksempel: I hæftet om retorik, er der en tekst, som definerer appelformerne patos, etos og logos. Disse appelformer kan bruges som værktøj i jeres analyse.

2) Én tekst i hæftet er en øvelses-tekst og vil typisk matche en eller flere tekster i hæfte 2, og den kan bruges til at analysere.
Eksempel: I hæftet om retorik er der en tale, hvor man kan øve sig i at finde appelformerne og andre retoriske virkemidler.

3) Én tekst i hæftet er typisk perspektiverende/debatterende. Den kan lægge op til at sætte temaet/emnet ind i en større sammenhæng eller give et bud på, hvad andre mener om emnet.
Eksempel: I hæftet om retorik fremstiller en journalist forskellige eksperters holdning til emnet.

4) Hæfte 1 bringer altid billedmateriale. Hvis du har svært ved at overskue det store tekstmateriale, er det en god idé at inddrage, hvordan du synes, billedet belyser hæftets emne. Billedet er en lige så fuldgyldig inddragelse af tekstmateriale som en ”rigtig” tekst.

 

Vær opmærksom på, at I kun har 1 1/2 time sammen.  I kan ikke nå at næranalysere fællesteksterne, så brug tiden på at finde ud af, hvilken tekst, der har hvilken funktion og diskutér, hvordan den enkelte tekst belyser hæftets tema. Find og marker centrale teksteksempler og citater.

Den individuelle del af skriftlig eksamen

Når gruppeforberedelsen er færdig, fortsætter den skriftlige prøve
individuelt.
Her får du udleveret hæfte 2, som typisk indeholder 3 særtekster. Når du får udleveret hæfte 2, skal du læse særteksterne grundigt igennem og vælge den opgave, du vil skrive. Ved hjælp af teksterne skal du belyse det overordnede emne, der er formuleret i hæfte 1.

HUSK, at særteksten er den tekst, selve opgaven stilles i, og derfor skal du vise, at du kan nærlæse den. I opgaveformuleringen fremgår det på hvilken måde, der ønskes en nærlæsning.
Når du har foretaget en næranalyse af særteksten, bliver du bedt om at inddrage dele af materialet fra hæfte 1. Det betyder, at du skal sammenholde det,  du fandt ud af i gruppeforberedelsen, med nærlæsningen af din særtekst.

Skriftlig dansk i HF

På uvm.dk kan du læse om de officielle krav, der stilles til undervisningen i skriftlig dansk og til skriftlig eksamen i dansk:

Fag på hf
_________________________________________________________________________

Vil du læse mere om dansk stil i HF kan du læse Skriftlig dansk i HF af Anders Østergaard, 2009, Systime.