Home > Argumenterende artikel

Print Friendly, PDF & Email

Argumenterende artikel

Hvad er den argumenterende artikel?

Den argumenterende artikel skaber et overblik over en problemstilling ved at gøre rede for synspunkterne og evt. argumentationsformen i en eller flere tekster. På baggrund af redegørelsen skal du diskutere synspunkterne og perspektivere dem. Din egen holdning kan inddrages sidst i diskussionen, men det er ikke et krav.

Hvordan skriver du en argumenterende artikel?

For at forstå hvordan du skriver en argumenterende artikel, er det nødvendigt at undersøge, hvilke krav opgaveformuleringen stiller til den artikel, du skal skrive. Opgaveformuleringen, her hentet fra stilesættet om sproglig fornyelse (21. august 2006), lyder således:

Skriv en argumenterende artikel til avisen om ændringer i det moderne danske sprog. Som en del af besvarelsen skal du gøre rede for synspunkterne i Frits Bredals kronik (tekst 5). Desuden skal du debattere og perspektivere synspunkterne. Du skal inddrage dele af materialet i hæfte 1.

Vi opløser opgaveformuleringen i mindre dele, og ser på, hvad det er, vi bliver bedt om:
Første formulering i opgaven lyder: Skriv en argumenterende artikel til avisen om ændringer i det moderne danske sprog. Allerede her får du tre vigtige oplysninger: Du skal skrive en argumenterende artikel – dvs. du får at vide, hvilken genre du skal skrive.

Artiklen er til avisen – altså en oplysning om, hvilket medium din artikel formidles i, og du får til sidst at vide, at artiklen skal være om ændringer i det moderne danske sprog. Den sidste oplysning fortæller dig noget om, hvad artiklen skal handle om. Denne del understøttes af hæftets overordnede tema, som i øvrigt ofte rummer gode formuleringer og ord, som kan bruges i din artikels indledende overvejelser.

Næste ordlyd i opgaveformuleringen er: Som en del af besvarelsen skal du gøre rede for synspunkterne i Frits Bredals kronik (tekst 5). Her får du oplyst, at du SKAL lave en redegørelse for Bredals synspunkter. Det betyder, at Bredal-teksten er din særtekst, og det er den, der danner grundlag for din videre behandling af emnet om ændringer i det moderne danske sprog. Behandlingen af særteksten er din artikels fundament.

Tredje formulering i opgaven fortæller dig, at du skal debattere og perspektivere synspunkterne. Første oplysning går på, at du skal debattere Frits Bredals synspunkter – det vil sige, du skal stille dem op imod nogle andre (evt. anderledes) synspunkter.

Hæfte 1 rummer en række fællestekster, der bidrager til temaet. Derfor skal du inddrage noget af materialet fra hæfte 1, som opgaveformuleringen kræver. Debatten/diskussionen skal vise, at du kan nuancere den problemstilling, du arbejder med – og nu skal du – som det sidste, perspektivere synspunkterne – altså sætte dem ind i en større sammenhæng.

I din debat har du debatteret flere forskellige synspunkter til problemstillingen om ændringer i det moderne danske sprog. Dem skal du nu samle og afrunde ved at formulere de nye vinkler på problemstillingen om sproglig fornyelse.  Du har eksempelvis gennem din behandling af teksterne opdaget, at sproglig fornyelse ikke kun er aktuelt for det moderne danske sprog, men at sproglig fornyelse også var til debat i 1911, som de to kronikker fra Politiken viser? Eller afslører din diskussion af teksterne, at sproglig fornyelse er en nødvendighed i et globalt samfund?

Nye vinkler som disse skal du vise i din perspektivering. I perspektiveringen skal du hæve dig over debatten og se, hvad der egentlig udløser den. Perspektiveringen bør give svar på dine overvejelser i indledningen omkring artiklens problemstilling, så du sikrer, at der er en rød tråd gennem hele artiklen.

Du må gerne tilkendegive din egen holdning, men husk – den skal være velargumenteret og der skal være noget ”kød” på den!

Husk, at læseren ikke kender teksterne i hverken hæfte 1 eller hæfte 2.