Home > Private: Sprog > Skriv sammenhængende

Print Friendly, PDF & Email

Skriv sammenhængende

Kohærens som et hus

Den overordnede indholdsmæssige sammenhæng i en tekst kaldes kohærens.

For bedre at forstå hvad kohærens er, kan man sammenligne det med et hus og de elementer, der holder sammen på huset og sikrer, at det ikke bryder sammen:

• Teksten som helhed (huset)
• Afsnit (husmur og mursten)
• Sammenhæng mellem sætningerne (mørtel)

Forestil dig et helt, færdigbygget hus. Huset består af mure, som er bygget af mursten, og mellem murstenene ligger mørtel, som binder dem sammen.
Det er ikke svært at forestille sig, at hver del – mur, mursten, mørtel osv. er nødvendig, for at huset er solidt og ikke bryder sammen. Husets store elementer er lige så vigtige som dets små elementer, for at det hænger ordentligt sammen.

Eksempler på god og dårlig kohærens. Hent som pdf

Teksten som helhed

Når vi læser tekster, vil vi som noget af det første forholde os til teksten som en helhed. Vi orienterer os i tekstens første linier eller anskuer grafik, lay-out osv. og får derved hurtigt en fornemmelse af, om vi skal til at læse et eventyr, en artikel eller et digt. Vi orienterer os med andre ord i teksten for at undersøge, om vi genkender genren, så vi kan forberede os på de ”koder”, den enkelte genre rummer.

Sammenhængen eller kohærensen er altså knyttet til tekstlige elementer som genre og komposition, der organiserer tekstens indre indholdsmæssige sammenhæng.

Afsnit

Lad os antage, at vi læser en velskrevet artikel om politik, som lever op til vores genre- og kompositionsforventninger. Den har en god overskrift, som dækker over artiklens indhold, og den er afsnits-opdelt af rubrikker, svarende til de emner, den tager op. Ét af afsnittene har Dansk Folkepartis politik under behandling og beskriver den blandt andet med ord som ”yderste højrefløj”, ”indvandrerdebat”, ”fremmedhad”, ”nationalistisk”, ”intolerance”.

Ord som disse er med til at skabe sammenhæng i afsnittet, fordi deres betydningsmæssige indhold er beslægtet – de udgør et semantisk skema, der har ”Dansk Folkeparti” som overskrift. Ord, der indgår i samme semantiske skema, kan danne en semantisk kæde eller et semantisk netværk gennem hele teksten, og fungerer derved som den røde tråd, der sikrer tekstens sammenhæng – kohærens.

Sammenhæng mellem sætningerne

Sammenhæng mellem sætningerne kaldes kohæsion. Kohæsionen støtter kohærensen sprogligt ved gentagelser og varierede gentagelser, der hele tiden griber tilbage i teksten og holder læseren orienteret om hvad eller hvem, der tales om.

Nogle tekster er kohæsionsfattige – det vil sige, at de for eksempel udelader sætningskoblerne, så læseren selv må tænke sig til sammenhængen mellem to sætninger. Meningen og sammenhængen opstår altså ikke kun ved det, der står i teksten. Imellem afsender og modtager er der en indforståethed om, hvad det drejer sig om.