Home > Lærerinfo

Print Friendly, PDF & Email

Lærerinfo

Tanken bag de tre skriveforløb er at skabe en tydelig kobling mellem de faglige aktiviteter, der foregår i den almene danskundervisning og stileskrivningsaktiviteter. Koblingen har til formål at træne kursisterne i at bruge danskfaglig viden og metode i stileskrivningen og vriste dem fri af opfattelsen af, at stileskrivning er noget, der kører parallelt med og uafhængigt af den øvrige undervisning. Samtidigt træner forløbene i flere øvelser de forskellige genregreb, kursisterne skal lære for at honorere de ydre krav til de tre stilegenrer.

Progressionen i de tre forløb går fra introduktion til et fagligt område (argumentation, at fortælle i litteratur og journalistik, Det moderne gennembrud) til produktion af enten en argumenterende artikel, introducerende artikel eller et analyserende oplæg.  Undervejs bygger forløbene i de enkelte lektioner en faglig viden op bl.a. på baggrund af øvelser, som er genrerelevante – dvs. resultatet af mindre skriveøvelser, der produceres undervejs, altid er til konkret anvendelse i den stil, der er forløbets slutprodukt. I forløbet ”At fortælle i litteratur og journalistik”, der har den introducerende artikel som sit slutprodukt skal kursisterne eksempelvis i lektion 2 skrive en præsentation af fortællersynsvinkler og bruge uddraget af Hans Kirks, Fiskerne, som eksempelmateriale. En sådan præsentation er forventelig i den endelige introducerende artikel, hvor kursisterne i opgaveformuleringen bl.a. bedes om at undersøge brugen af synsvinkler i uddraget af Hans Kirks roman. Således producerer kursisterne undervejs i forløbet brugbare elementer til deres introducerende artikel, som i sidste instans kommer dem til gavn og forhåbentligt får den samlede opgave til at virke mere overkommelig. Ideelt set samler forløbene det faglige råmateriale til stilen, som til slut bearbejdes i forhold til vinkling, sammenskrivning og formidling.

Forløbene bygger på stilesæt som undervisningsmateriale. Herforuden foreslås supplerende materiale, da teksterne i stilesættene ikke alene kan nå til bunds i de faglige områder, der arbejdes med. Brugen af stilesættene som undervisningsmateriale er en naturlig del af sigtet med at skabe delelementer til en stil undervejs i forløbene, men det er også et forsøg på at tydeliggøre, at koblingen mellem danskfaglighed og skrivning altid bør stå centralt i kursisternes bevidsthed. Således er forløbenes didaktiske grundidé og materialevalg forhåbentligt medvirkende til at kode kursisterne til ikke at opfatte et stilesæt som et lukket appendiks til danskfaget, hvis bagside er, at de bliver ”genreskribenter”, men altid at huske både at arbejde danskfagligt og genrebevidst med stoffet i sættene.

De tre forløb består hver især af 7 lektioner, som er forsøgt tilrettelagt med størst mulig variation i sekvensering, arbejds- og øvelsesformer. Sidste punkt i hver lektion hedder Hjemmearbejde. Dette skal forstås som hjemmearbejdet og forberedelsen til den følgende lektion.

I højre side af forløbsoversigterne findes en kolonne, som beskriver faglige aktiviteter og kompetencer. Formålet hermed er, at både lærer og kursister er bevidste om, hvad de arbejder med, og hvilke kompetencer de opøver ved at gøre det.

Forløbene kan tilpasses både i forhold til lektionslængde og i forhold til, hvor man fagligt er med sit danskhold. Har man allerede arbejdet grundigt med fx argumentation, kan de indledende øvelser til argumentation enten udelades eller bruges som brush-op på emnet.

Forløbene kan printes (tryk på ”print version” til venstre på siden) og udleveres direkte til kursisterne.